Korisni linkovi

Delegacija EU u Srbiji

Tradicionalna funkcija Delegacije je da obezbedi predstavljanje EU u Srbiji i da u tom kontekstu olakša razvoj međusobnih odnosa u oblasti saradnje na političkom i ekonomskom polju, u domenu trgovine i spoljne pomoći kako finansijske, tako i tehničke. Od decembra 2009, prema Lisabonskom ugovoru, naziv Delegacije je Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. U tom smislu ona je već preuzela vodeću ulogu među ambasadama zemalja članica, naročito u oblastima koje spadaju u nadležnost EU, kao što su trgovina i spoljna pomoć.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije

Unutrašnji poslovi su zakonom utvrđeni poslovi čijim obavljanjem nadležni republički organi ostvaruju bezbednost Republike i njenih građana i obezbeđuju ostvarivanje Ustavom i zakonom utvrđenih drugih prava građana. Unutrašnje poslove državne uprave obavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova na način kojim se svakom čoveku i građaninu obezbeđuje jednaka zaštita i ostvarivanje njegovih Ustavom utvrđenih sloboda i prava.

Nacionalna asocijacija za oružje Srbije

NACIONALNA ASOCIJACIJA ZA ORUŽJE SRBIJE je nevladino i neprofitno udruženje koje se zalaže za ujedinjenje svih pravnih  subjekata i fizičkih lica koja legalno dolaze u kontakt sa oružjem, odnosno svih onih koji cene i poštuju vrednosti oružja. Prioritetni ciljevi  NAOS-a su uskladjivanje Zakona o oružju i municiji sa evropskim standardima, upoznavanje i informisanje građana sa zakonskom regulativom i sa pravilima bezbednog rukovanja, nošenja i čuvanja oružja.

The South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC)

SEESAC radi na jačanju kapaciteta nacionalnih i regionalnih aktera za kontrolu i smanjenje velike rasprostranjenosti i zloupotrebe vatrenog i lakog oružja , i na taj način doprinosi većoj stabilnosti , sigurnosti i razvoju u jugoistočnoj i istočnoj Evropi . SEESAC funkcioniše pod mandatom UNDP-a i Veća za regionalnu suradnju ( RCC ).

Autonomni ženski centar

Autonomni ženski centar je ženska nevladina organizacija osnovana 1993. godine. Rad Autonomnog ženskog centra je zasnovan na feminističkim principima i teoriji. Život bez nasilja je osnovno ljudsko pravo i u skladu s tim AŽC obezbeđuje specijalističku podršku ženama i podstiče individualni i institucionalni odgovor na muško nasilje nad ženama i doprinosi jačanju građanskog društva.

ASTRA

ASTRA je nevladina organizacija posvećena iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima, naročito ženama i decom, kao i efikasnim potragama za nestalom decom i zaštiti dece nakon njihovog pronalaska, a kroz sveobuhvatan pristup rešavanju problema, a u cilju eliminisanja ovog specifičnog vida nasilja, afirmisanjem društva slobodnog od svih vrsta eksploatacije, nasilja, diskriminacije, ekonomskih i socijalnih nejednakosti.

SOS Ženski centar

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja Novi Sad je nastao kao projektna aktivnost Novosadskog ženskog centra 8. marta 2002. godine, a kao samostalno udruženje gradjana, odnosno nevladina neprofitna organizacija, postoji od novembra 2004. godine. Od 2010. u toku usklađivanja sa zakonom ime SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja Novi Sad, promenjeno je u SOS Ženski centar.

Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) je nezavisni istraživački centar koji radi na unapređenju bezbednosti građana i društva, zasnovanoj na demokratskim principima i poštovanju ljudskih prava. U središtu interesovanja BCBP su sve politike koje za cilj imaju poboljšanje ljudske, nacionalne, regionalne, evropske i međunarodne bezbednosti.